Τα e-me blogs παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα LaTeX για την εύκολη αναπαράσταση μαθηματικών συμβόλων, τύπων και παραστάσεων στο blog τους.

Η LaTex είναι μια γλώσσα δημιουργίας εγγράφων συνδεδεμένη με το σύστημα αυτόματης στοιχειοθεσίας TeX και χρησιμοποιείται κατά κόρον για τη δημιουργία επιστημονικών και τεχνικών εγγράφων. Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση μαθηματικών εκφράσεων, χημικών τύπων αλλά και για τη δημιουργία αναφορών, βιβλιογραφίας, περιεχομένων και ευρετηρίου.

Η ενσωμάτωση περιεχομένου LaTeX σε άρθρα και σελίδες των e-me blogs μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  • Ο ένας είναι η ενεργοποίηση της μεταγλώττισης LaTeX σε μια σελίδα, δημοσίευση ή σχόλιο με το shortcode [latexpage]. Στη συνέχεια, μπορούν να εισαχθούν εκφράσεις LaTeX απευθείας στο κείμενο με τους παρακάτω τρόπους:
    • για εμφάνιση της έκφρασης στη ροή του κειμένου: $έκφραση LateX$ ή \(έκφραση LateX\)
    • για εμφάνιση της έκφρασης σε νέα γραμμή: $$έκφραση LateX$$ ή \[έκφραση LateX\]
  • Ο δεύτερος τρόπος ενσωμάτωσης, που λειτουργεί οπουδήποτε στα ιστολόγια είναι η τοποθέτηση της συνάρτησης μέσα σε shortcodes [latex] .. [/latex]. Είναι δυνατή και η χρήση παραμέτρων με την μορφή [latex attrs]...[/latex].

Τέλος, η μεταγλώττιση του κώδικα LaTeX μπορεί να αποφευχθεί αν χρησιμοποιηθεί το ! μπροστά από τον κώδικα.

Ολοκληρωμένο παράδειγμα κώδικα LaTeX, όπως θα γραφόταν στον επεξεργαστή κειμένου του WordPress είναι το παρακάτω:

Copy to Clipboard

Ο παραπάνω κώδικας αφού μεταγλωττιστεί, εμφανίζεται στους επισκέπτες της σελίδας με τον παρακάτω τρόπο:

At first, we sample f(x) in the N (N is odd) equidistant points around x^*:

    \[ f_k = f(x_k),\: x_k = x^*+kh,\: k=-\frac{N-1}{2},\dots,\frac{N-1}{2} \]

where h is some step.
Then we interpolate points \{(x_k,f_k)\} by polynomial

(1)   \begin{equation*}  P_{N-1}(x)=\sum_{j=0}^{N-1}{a_jx^j} \end{equation*}

Its coefficients \{a_j\} are found as a solution of system of linear equations:

(2)   \begin{equation*}  \left\{ P_{N-1}(x_k) = f_k\right\},\quad k=-\frac{N-1}{2},\dots,\frac{N-1}{2} \end{equation*}

Here are references to existing equations: (1), (2).
Here is reference to non-existing equation (??).

Μπορούν να οριστούν επιλογές εμφάνισης για μια συνάρτηση με ετικέτες χαρακτηριστικών όπως μέγεθος, φόντο, κ.α. ως ορίσματα του \quicklatex{} τοποθετημένα μέσα στον κώδικα. Π.χ. για μέγεθος γραμματοσειράς 25 και χρώμα πράσινο:

Copy to Clipboard

Όταν μεταγλωττιστεί ο παραπάνω κώδικας δίνει το ακόλουθο αποτέλεσμα:

  \boxed{f(x)=\int_1^{\infty}\frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x=1}

Για γραφήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα tikzpicture και pgfplots, π.χ.:

Copy to Clipboard

Όταν μεταγλωττιστεί ο παραπάνω κώδικας δίνει το ακόλουθο αποτέλεσμα:

Rendered by QuickLaTeX.com

Για περιεχόμενο σχετικό με τη Χημεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το chemfig, π.χ.:

Copy to Clipboard

Όταν μεταγλωττιστεί ο παραπάνω κώδικας δίνει το ακόλουθο αποτέλεσμα:

 \chemfig{C*6((-H)-C(-H)=C(-H)-C(-H)=C(-H)-C(-H)=)}

Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του QuickLaTeX αλλά και στο ιστολόγιο του κ. Σκουλίδη στην e-me και συγκεκριμένα στις παρακάτω διευθύνσεις:

Εισαγωγή μαθηματικών παραστάσεων και συμβόλων σε άρθρα και σελίδες

Εισαγωγή μαθηματικών παραστάσεων και συμβόλων σε άρθρα και σελίδες (προηγμένη)

Εισαγωγή χημικών τύπων και εξισώσεων σε άρθρα και σελίδες