Επαναληπτικές εργασίες στο Κεφάλαιο 7.1, σελίδες 60 -61.

Εργασία 1

Είναι σωστές ή λάθος οι  παρακάτω προτάσεις;

  1. Η πολιτική κοινωνία παρουσιάζει πολιτική οργάνωση.
  2. Οι πολίτες στην αρχαία αθηναϊκή κοινωνία δεν μπορούσαν να αποφασίσουν για τους νόμους.
  3. Κάποια άτομα μέσα στην κοινωνία έχουν την εξουσία να διαμορφώνουν νόμους.

Εργασία 2

Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις με την κατάλληλη από τις παρακάτω λέξεις:

Ποινές,  υποχρεώσεις,  κράτους.

  1. Η σύγχρονη Πολιτεία εκφράζει τη θέληση των πολιτών ενός _______________.
  2. Η Πολιτεία καθορίζει τα δικαιώματα και τις _______________ των πολιτών.
  3. Οι νόμοι ορίζουν τις _______________ σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων.

Εργασία 3

Αντιστοιχίστε τις λέξεις της αριστερής στήλης με αυτές από τη δεξιά στήλη που τους ταιριάζουν.

  1. Πολιτεία                                                               α. Υποχρεώσεις
  2. Νόμοι                                                                    β. Κανόνες
  3. Πολιτική οργάνωση                                           γ. Θέληση λαού

Εργασία 4

Να αναφέρετε δύο δικαιώματα και μία υποχρέωση που έχουμε σύμφωνα με τον νόμο.