Ακόμη μια ανάκριση ενός διαγράμματος…

Μια πλάκα Α μάζας m1=1kg, ηρεμεί στο πάνω άκρο Ο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθερά k=100Ν/m.

  1. Να βρείτε τις χρονικές στιγμές t1 που έγινε η κρούση και t2 που η πλάκα περνά από το Ο για δεύτερη φορά μετά την κρούση.
  2. Να βρεθεί η ταχύτητα της πλάκας Α, ελάχιστα πριν και ελάχιστα μετά την κρούση.
  3. Να υπολογιστεί η απώλεια της κινητικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της πλαστικής κρούσης μεταξύ των δύο σωμάτων.

Όταν ο επιμένων

Leave a Reply