Ανάλυση πηγών ιστορίας

Αρχικά για την καλύτερη ανάλυση και κατανόηση των πηγών από τους μαθητές πρέπει να διαβάσω την πηγή και να ρωτήσω για τυχόν απορίες. Αφού την διαβάσω μέσω κατευθυντήριων ερωτήσεων προσπαθώ να εντοπίσω το θέμα μαζί με τους μαθητές, τα κύρια σημεία και έπειτα ζητώ να την αναλύσουν με σαφήνεια και ακρίβεια. Στόχος είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης