ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ

ΤΟ AΓΓΛΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΕΧΕΙ 26 ΓΡΑΜΜΑΤΑ.ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ:

A,a   B,b  C,c  D,d  E,e  F,f  G,g  H,h  I,i  J,j  K,k  L,l  M,m  N,n  O,o  P,p  Q,q  R,r   S,s  T,t  U,u  V,v  W,w  X,x  Y,y  Z,z.