Περιγράψτε τα βήματα που ακολουθήσατε για να φτιάξετε ένα πλάνο τάξης

Τι προϋποθέσεις απαιτούταν; (π.χ δημιουργία λογαριασμού, δημιουργία κυψέλης, εγκατάσταση εφαρμογών κλπ.)

Πώς εκτελέσατε όλα τα παραπάνω;