ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ

Αναγκαίοι όροι
1. Επιλογή του θέματος της γιορτής. Επικέντρωση των προσπαθειών για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. Επισήμανση της σοβαρότητάς του.

2. Ανάθεση ρόλων στα καταλληλότερα πρόσωπα που διαθέτουν αποδεδειγμένες ικανότητες. Συμμετοχικότητα, συνεργασιμότητα, και απεριόριστη χρήση του ομαδικού πνεύματος υπό τη σώφρονα πάντα καθοδήγηση του παιδαγωγού.

3. Ρύθμιση του χώρου ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγής της σχολικής γιορτής. Λήψη μέτρων για την εξυπηρέτηση του ακροατηρίου, γονέων/κηδεμόνων, κοινού κατά περίπτωση.

4. Διακόσμηση του χώρου με την αξιοποίηση κατάλληλων υλικών, κατασκευών, σκηνικών με ζωγραφικούς πίνακες, κολάζ, φωτογραφίες κτλ., για την ευόδωση της προσπάθειας.

5. Τεχνικός εξοπλισμός (μικροφωνική εγκατάσταση, χρήση ψηφιακού υλικού, προτζέκτορα, ντοκυμαντέρ, βίντεο προβολές κτλ. )

6. Μουσική επένδυση της γιορτής εναρμονισμένη με το ιδεολογικό περιεχόμενό της. Σκοπός επιδιωκόμενος, να δημιουργηθεί η κατάλληλη ψυχολογική προετοιμασία από πλευράς συμμετεχόντων και κοινού.

7. Κάλυψη των ενδυματολογικών αναγκών των μαθητών μας σχετικά με τους ρόλους που θα διαδραματίσει ο καθένας από αυτούς.

8. Υπολογισμός της χρονικής διάρκειας της γιορτής ανάλογα με τις δυνατότητες που προσφέρει ο χώρος. Χρονικός προγραμματισμός των σταδίων εξέλιξης της γιορτής και έκδοση του απαραίτητου προγράμματος της γιορτής.

9. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την προβολή του διαπαιδαγωγικού περιεχομένου της γιορτής πόσο μάλλον όταν πρόκειται για σχολική γιορτή στην οποία πρωταγωνιστούν οι ίδιοι οι μαθητές μας.

10. Επίτευξη ψυχαγωγικού και παιδαγωγικού στόχου συγχρόνως. Προβληματισμός για την ουσία της γιορτής, συνειδητοποίηση του είδους και της σημασίας της συγκεκριμένης σχολικής γιορτής.

Leave a Reply