άλλο ένα

Η ράβδος ΑΒ του σχήματος, μήκους ℓ=2m κινείται οριζόντια πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, στρεφόμενη με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω, γύρω από κατακόρυφο άξονα z, ο οποίος περνά από το σημείο Κ, όπου (ΑΚ)= ¼ ℓ, με φορά των δεικτών του ρολογιού. Ο άξονας z κινείται ευθύγραμμα  και θεωρώντας την στιγμή που η ράβδος βρίσκεται στη θέση του σχήματος, ως αρχή μέτρησης των χρόνων (tο=0), η ταχύτητα του άξονα μεταβάλλεται σε συνάρτηση με το χρόνο, σύμφωνα με την εξίσωση υΚ=1+(2/π)t  (S.Ι.). Αν τη στιγμή t=0 το άκρο Α της ράβδου έχει μηδενική ταχύτητα, να βρεθούν:

Μια-επιταχυνόμενη-κίνηση-ράβδου

Κίνηση φορτισμένης σφαίρας σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο

Μια-επιταχυνόμενη-κίνηση-ράβδου

Δυναμική και μια δίκλωνη συνάρτηση

Leave a Reply