Το μαγνητικό πεδίο «μισού» αγωγού

Ο ευθύγραμμος, απείρου μήκους, αγωγός xx΄ διαρρέεται από ρεύμα έντασης i=10 Α.

  1. i)  Να βρεθεί η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Ο το οποίο απέχει r=2cm από τον αγωγό (σχήμα α).
  2. ii) Λόγω συμμετρίας, η ένταση στο Ο οφείλεται τόσο στο τμήμα xΜ, το οποίο δημιουργεί μαγνητικό πεδίο έντασης Β1, όσο και στο τμήμα Μx΄ το οποίο δημιουργεί μαγνητικό πεδίο έντασης Β2, οπότε Β12.  Λυγίζουμε τον παραπάνω αγωγό, παίρνοντας τον αγωγού του (β) σχήματος. Να υπολογιστεί η ένταση στο σημείο Ο, αν δίνεται ότι η ένταση που δημιουργεί το τμήμα Μx΄ στην προέκτασή του, είναι μηδενική.

 iii) Στο επίπεδο της σελίδας δίνονται τρεις ευθύγραμμοι αγωγοί, όπως στο σχήμα (γ), όπου i1=10 Α και i2=16 Α. Να βρεθεί η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Ο όπου (ΟΜ)=r=2cm.

  1. iv) Στο σχήμα (δ) δύο κατακόρυφοι αγωγοί συνδέονται στο κάτω μέρος τους με αγωγό μήκους r=2cm και διαρρέονται από ρεύμα έντασης i=10 Α. Να υπολογιστεί η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Ο του οριζοντίου επιπέδου, στην προέκταση του ΜΝ σε απόσταση (ΝΟ)=r=2cm.

Απάντηση:

ή

  Το μαγνητικό πεδίο «μισού» αγωγού

Leave a Reply