Η μηχανική ενέργεια και η αύξησή της

Ένα σώμα μάζας 2kg ανεβαίνει κατά μήκος ενός κεκλιμένου επιπέδου, κλίσεως θ=30°, με την επίδραση μιας δύναμης F, παράλληλης με το επίπεδο. Σε μια στιγμή t1, το σώμα περνά από την θέση Α, με ταχύτητα υ1=1m/s, απέχοντας απόσταση (ΟΑ)=5m από την βάση του κεκλιμένου επιπέδου.

Θεωρείστε την δυναμική ενέργεια του σώματος στο οριζόντιο επίπεδο μηδενική, ημθ=1/2 και συνθ=√3/2, ενώ g=10m/s2.

  1. i)   Να υπολογιστεί η μηχανική ενέργεια του σώματος  στη θέση Α.
  2. ii)  Να υπολογιστεί το έργο της δύναμης F, κατά την μετακίνηση του σώματος από την θέση Α στην θέση Β, όπου (ΑΒ)=15m, αν στη διάρκεια της κίνησης αυτής η δύναμη έχει  σταθερό μέτρο F=10,2Ν

iii) Να υπολογιστεί το έργο του βάρους κατά την παραπάνω κίνηση. Να βρεθεί η αύξηση της δυναμικής ενέργειας του σώματος, μεταξύ των θέσεων Α και Β και να συγκριθεί με το έργο του βάρους.

  1. iv) Πόση είναι η μηχανική ενέργεια του σώματος στη θέση Β; Να συγκριθεί η μεταβολή της μηχανικής ενέργειας μεταξύ των θέσεων Α και Β, με το έργο της ασκούμενης δύναμης F.

Απάντηση:

ή

 Η μηχανική ενέργεια και η αύξησή της

Leave a Reply